3w Project [logotyp]

Portfolio

Wszystkie projekty powstały przy współpracy i pod marką Atractiff Media. Zakres prac 3W Project to programowanie i wdrożenie.

Skalowacz.pl

Edytuj swoje zdj?cia online! Strona daje u??ytkownikowi mo??liwo??? przystosowania zdj?cia do rozmiarów wymaganych przez popularne portale internetowe. U??ytkownik mo??e tak??e sam okre??li? rozmiar zdj?cia i doda? ró??nego rodzaju efekty. Nowatorskim rozwi?zaniem jest mo??liwo??? r?cznego skalowania zdj?cia oraz kadrowania.

Miasto Stylu

MiastoStylu.pl - Interesujesz si? mod?? Ciekawi Ci? ??wiat wielkich gwiazd? Podgl?dasz mod? ulicy? Oto miejsce stworzone z my??l? o Tobie! Piszemy o celebrytach, modzie ulicy i ??ledzimy najnowsze tredny. By? mo??e napiszemy tak??e o Tobie?

FM Bank

Dla FM Banku stworzyli??my wewn?trzny system motywacyjny dla pracowników. Aplikacja importuje dane sprzeda??owe z bazy bankowej, wykonuje przeliczenia i pokazuje w postaci graficznej wszelkiego rodzaju raporty i rankingi.

Zobacz on–line

hand2hand

Hand2hand jest to pierwszy prawdziwy portal aukcyjny. Licytacja toczy si? tutaj w czasie rzeczywistym. Umo??liwi??o to nam wykorzystanie technologi AJAX. Portal zawiera tak??e elementy spo??eczno??ciowe.

Zobacz on–line

Non Fiction

Dla wydawnictwa Non Fiction stworzyli??my stron? zarz?dzan? z panelu administratora. Serwis posiada mi?dzy innymi spis autorów oraz ksi???ek.

Zobacz on–line

System rozliczania z pracownikami

Dla Fenomenu stworzyli??my system, za pomoc? którego agencja rozlicza si? ze swoimi fotoreporterami. System ma mo??liwo??? rozliczania bierz?cych prac fotoreperterów, delagacji itd. Dodaktowo pokazuje wszelkiego rodzaju raporty.

Zobacz on–line

Agencja Fenomen

Agencja Fotograficzna FENOMEN jest jedn? z najwi?kszych prasowych agencji fotograficznych. Dla Fenomenu stworzyli??my serwis, umo??liwiaj?cy sprzeda?? zdj?? on-line.

Powaleni

Jeste??my tym powaleni! Serwis gromadz?cy internetowe pere??ki, zabawne filmiki, obrazki,fotki...

TakieCiacho

Tu rodz? si? uczucia! Pozwól prawdziwej mi??o??ci zapuka? do Twojego serca. Umawiaj si? na randki, pozwól sobie na flirt i po prostu dobrze si? baw poznaj?c nowe osoby. Blogi, og??oszenia, grupy i wiele wiele wi?cej.

Pod Lup?

Pod Lup? to portal który prowadzi przegl?d prasy i wydarze?? i publikuje te warte uwagi. Poza artyku??ami i galeriami serwis posiada filmy i gry w technologii Flash do???czane z poziomu CMS-a.

After60

Portal spo??eczno??ciowy, dedykowany dla ludzi po 60 roku ??ycia. Jego g??ównym celem jest nawi?zywanie znajomo??ci. Mo??na tak??e prowadzi? na nim pami?tnik dodawa? og??oszenia i wiele wi?cej.

Solid Bridge Solutions

Serwis internetowy  dla firmy ??wiadcz?cej us??ugi oraz dostarczaj?cej rozwi?za?? z zakresu poszukiwa?? i rekrutacji pracowników, od ??redniego do najwy??szego szczebla kadry mened??erskiej.

Zobacz on–line

Meblotap

Projekt dla firmy zajmuj?cej si? produkcj? mebli. Zrealizowany zosta?? serwis www, który jest zarówno wizytówk? marki jak i rozbudowanym katalogiem mebli online.

Miasto i Gmina Ryn

Serwis informacyjny Miasta i Gminy Ryn. Zaproponowane rozwi?zania zak??adaj? uproszczone informacje pogodowe, interaktywny plan miasta w oparciu o mapy Google z lokalizacjami uzupe??nianymi poprzez CMS, kalendarz bie???cych i archiwalnych wydarze?? i kana?? RSS.

English As A Second Language

Niewielkich rozmiar??w serwis szko??y j?zykowej, nauczaj?cej j?zyka angielskiego metod? bezpo??redni?. Serwis posiada test on-line, za pomoc? kt??rego lektor kieruje zainteresowane osoby do odpowiedniej grupy.

Star News

Portal plotkarski o ??yciu gwiazd i polityków. Strona zarz?dana z CMS-a. Poza standardowymi funkcjami u??ytkownik mo??e tworzy? sondy czy kalendarz aktualnych wydarze??.